Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coachhunter

Coachhunter is activiteit en geregistreerd handelsmerk van Inspirenza B.V. (venture van Infinidea B.V.) en zij hanteert de volgende Algemene Voorwaarden voor Partners.

Coachhunter

Shared Service Center Infinidea
WTC Utrecht
Stadsplateau 7
3521 AZ  Utrecht
Kamer van koophandel: 17165884

Samenvatting

Coachhunter matcht gebruikers (o.a. ondernemers) met partners (o.a. coaches en mentors). Zij bemiddelt tussen gebruikers en partners. Over de waarde van de bemiddelde omzet wordt een succescommissie doorberekend aan de partners.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Algemene voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.

De vennootschap:
Inspirenza b.v. (hierna ‘Coachhunter’ genoemd)

Partners:
coaches en mentors

Gebruikers:
de natuurlijke personen of rechtspersonen die coaching en/of mentoring via Coachhunter.

Diensten:
de door Coachhunter aangeboden diensten, bestaan uit de intake van partners, het matchen van gebruikers en partners aan de hand van matchingscriteria en het verrichten van administratieve handelingen namens gebruikers en partners. 

Site en app:
de door Coachhunter op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site op coachhunter.nl en de Coachhunter app voor iOS en Android.

Artikel 2 algemeen

2.1
deze algemene voorwaarden zijn na registratie van toepassing op alle door Coachhunter aangeboden diensten, voor de levering waarvan Coachhunter en partners een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen Coachhunter en partners.

2.2
afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

2.4
indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Coachhunter en/of partners in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
Coachhunter heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking op de datum die bekend wordt gemaakt op de sites en via e-mail aan partners.

2.6
Coachhunter heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, diensten te wijzigen. 

2.7
het is partners ten strengste verboden om (persoonlijke) gegevens van gebruikers aan derden te verstrekken, te kopiëren en/of over te nemen naar een eigen database of voor eigen exploitatie te gebruiken. 

Indien van toepassing: toegang tot de (gegevens van de) gebruikers is voor partners strikt beperkt tot degenen die bij de partner belast zijn met het bekijken van de gebruikers en als zodanig bij Coachhunter zijn geregistreerd.

Het gebruik van de (persoonlijke) gegevens van gebruikers is, indien van toepassing, beperkt tot de gegevens die de gebruiker zelf na bevestiging op een contactverzoek van partner via Coachhunter aan partner ter beschikking stelt. Dit gebruik dient beperkt te blijven tot het doel waartoe de gebruiker het contactverzoek beantwoordde. 

Misbruik leidt in alle gevallen tot directe verwijdering uit het register, terwijl de aan het misbruik verbonden kosten zonder aankondiging bij partner in rekening zullen worden gebracht.

2.8
voor partner(s) en derde partijen die gebruik maken van de technologie of diensten van Coachhunter, geldt dat er aanvullend op deze algemene voorwaarden specifieke samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen partner(s) en Coachhunter en waar nodig tevens aanvullende data-uitwisselingsovereenkomsten of verwerkersovereenkomsten worden opgesteld.

Artikel 3 aanbieding en overeenkomst

3.1
alle aanbiedingen van Coachhunter zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Coachhunter heeft het recht om zonder opgave van redenen deelname niet te accepteren.

3.2
de overeenkomst met Coachhunter is definitief zodra de partner de bijdrage aan de eenmalige intake-, registratie- en overige bundelkosten heeft voldaan en de registratie door Coachhunter schriftelijk is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

3.3
als gevolg van de overeenkomst maakt de partner op haar media de samenwerking bekend middels het plaatsen van een digitale zegel “registered coach” van Coachhunter.

3.4
indien de partner kiest voor een premiumbundel (Zichtbaar of Zichtbaar en Voorkeur) dan geldt een klantgarantie. Dit houdt in dat binnen een jaar na registratie tenminste één betalende klant wordt toegewezen aan de partner. Indien na een jaar na publicatie van het profiel in de database geen klant wordt toegewezen aan de partner, dan geldt een uitzondering op artikel 4.2 en worden alleen de bijdrage aan de registratie- en intakekosten volledig gerestitueerd. Bijdragen aan collectieve of individuele marketingkosten worden niet gerestitueerd.

3.5
aanvullende voorwaarde voor de geldigheid van de klantgarantie is dat partner actief deelneemt aan de marketingactiviteiten van Coachhunter, die als doel hebben om klanten te werven en converteren.

Artikel 4 prijzen, commissie, start, betaling 

4.1
de vermelde prijzen voor de bijdrage aan de registratie-, intake- en marketingbundelkosten zijn in euro’s, exclusief btw en de af te dragen succescommissie is een percentage over de door partners aan gebruikers geleverde diensten. Coachhunter behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen en zal de partner daar tijdig over informeren via e-mail. De meest actuele prijzen en percentages zijn terug te vinden op de site.

4.2
de bijdrage aan de registratie-, intake- en marketingbundelkosten dient door de partner vooruit te zijn betaald. 

De betaling is niet-restitueerbaar. Coachhunter stuurt hiervoor eenmalig een factuur, welke met diverse betaalmethoden (iDeal of bankoverschrijving) betaald kan worden. 

4.3
de af te dragen succescommissie is 10%, berekend over de waarde van alle leveringen die voortkomen uit de succesvolle matches tussen gebruikers en partners die door Coachhunter worden gemaakt. De succescommissie is gemaximeerd op € 250,- per succesvolle match.

4.4
de commissie wordt berekend over de overeengekomen tarieven van de partners met gebruikers.

4.5
Coachhunter brengt de door de partner af te dragen succescommissie periodiek in rekening middels een factuur. 

4.6
over boekingen die via de app worden gemaakt is geen succescommissie verschuldigd.

4.7 
de partner geeft Coachhunter toestemming om de maandelijkse bijdrage in de bundelafhankelijke marketingkosten via SEPA automatisch te incasseren van de opgegeven bankrekening (IBAN) van de partner. Ter verificatie van de bankrekening kan een 1 cent transactie worden uitgevoerd. Coachhunter maakt gebruik van een betalingserviceprovider.

Artikel 5 aansprakelijkheid

5.1
Coachhunter spant zich in om gebruikers te werven en te matchen met partners. Dit gebeurd op basis van een zelf opgegeven profiel en zelfevaluatie. Coachhunter accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de matching of de consequenties daarvan voor de partner en gebruiker.

5.2
de totale aansprakelijkheid van Coachhunter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die de partner aan Coachhunter verschuldigd is onder deze overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.3
de aansprakelijkheid van Coachhunter voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 5.2 is uitgesloten.

5.4
Coachhunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten door partners of gebruikers en voor alle mogelijke gevolgen daarvan. Partner vrijwaart Coachhunter voor alle eventuele aanspraken van derden, inclusief gebruikers, in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door de partner.

5.5
voor de inhoudelijke relatie tussen gebruikers en partners, het coachen zelf, zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van kracht.

Artikel 6 beëindiging

6.1
de overeengekomen dienst kan doorlopend worden afgenomen door de partner. De opzegging door beide partijen en is per direct. Partijen dienen dit schriftelijk (e-mail is voldoende) kenbaar te maken. 

6.2
Coachhunter zal bij opzegging zoals bedoeld in 6.1 nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen registratiegelden of commissies zijn gehouden.

6.3
Coachhunter kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien partner al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van partner faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

Coachhunter zal wegens beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen registratiegelden of commissies zijn gehouden.

6.4
de partner is verplicht na opzegging om de overeengekomen en reeds ingezette werkzaamheden voor gebruikers af te maken. Coachhunter is verplicht de overeengekomen en naar tevredenheid uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden. Uitzondering hierop zijn wanprestatie door de partner en/of overmacht.

6.5
de partner is verplicht direct na opzegging het “registered coach” digitale zegel van Coachhunter van haar media te verwijderen.

Artikel 7 overmacht

7.1
geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming. 

7.2
wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 intellectuele eigendomsrechten

8.1
alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van diensten, producten en materialen, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, blijven berusten bij de originele rechthebbenden. Voor zover partner Coachhunter ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst voorziet van materialen waarop derden rechten kunnen doen gelden, vrijwaart partner Coachhunter tegen elke rechtsvordering uit hoofde daarvan.

8.2
het is partner niet toegestaan om (delen van) diensten van Coachhunter te kopiëren, na te (laten) maken en/of bouwen.

Artikel 9 bescherming persoonsgegevens en privacy statement

9.1
Coachhunter handelt conform de eisen die de AVG: algemene verordening gegevensbescherming stelt en zoals die van toepassing zijn per 25 mei 2018.

9.2
Coachhunter hanteert een privacy statement voor het gebruik van de site en zijn diensten. Het meest actuele privacy statement is terug te vinden op site.

Artikel 10 onderhoud

Coachhunter is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de site, het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Coachhunter te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de partner jegens Coachhunter ontstaat.

Artikel 11 toepasselijk recht en geschillen

11.1
de overeenkomst tussen Coachhunter en partner wordt beheerst door het Nederlands recht.

11.2
de geschillen welke tussen Coachhunter en partner mochten ontstaan naar aanleiding van een door Coachhunter met partner gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch in Nederland.

Versie : september 2021

BIJLAGE:

Toelichting impact AI-programma

Waarom AI?
De huidige manier om via platformen en zoekmachines een geschikte coach te vinden voldoet niet en al zeker niet voor de complexiteit bij ondernemers. Zij hebben vaak een samengesteld probleem, dat bestaat uit zowel persoonlijke en zakelijke factoren.

In onze visie is de juiste match tussen klant en coach een key succesfactor voor alle partijen (Klant, Coach en Coachhunter). We gebruiken data science om de beste match te maken tussen ondernemers en coaches en content. We streven naar een 4,5 tot 5 sterren waardering door klanten en coaches. 

Hoe werkt het?
Wij gebruiken XAI technologie. In de context van matching gaat het bij ons om het steeds beter kunnen voorspellen van de uitkomst bij verschillende scenario’s. In het kort: Welke keuzes leiden tot welke resultaten voor onze klanten. Door resultaten te voorspellen verhogen we de matchingkwaliteit.

Wat verwachten we van de coach?
We verwachten dat onze coaches matches en sessies helpen valideren. Hiermee lever je input (data) voor het leerproces om te komen tot beter voorspelbare resultaten van matching. Dit bestaat uit:

  • Waardering van de match en de sessie
  • Validatie van het resultaat van de match en de sessie
  • Keywords over het verloop van de sessie (o.a. welke onderwerpen zijn besproken, welke technieken gebruikt)
  • Testen van vroege versies van de matching met AI

Wat is de impact voor de coach?
We streven ernaar om dit zo efficiënt mogelijk te doen met een digitale checklist, die na iedere sessie wordt ingevuld. Dit neemt ca. 2-5 minuten in beslag. De klant doet dit ook.

We hebben je inspanning gekoppeld aan een korting op de succescommissie. Bij volledige medewerking draag je 8% van de omzet die je via Coachhunter krijgt af. Werk je niet mee, dan draag je 15% commissie af.